Kristiinankatu 6 A 4 20100 TURKU 02 880 1133 juha.santikko@santikko.fi

Perunkirjoitukset ja perinnönjaot

Perukirjan laatiminen

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoitus on pidettävä, vaikka vainaja olisi ollut ylivelkainen tai varaton. Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on sillä pesän osakkaalla, jonka hoidossa pesään kuuluva omaisuus on.

Perukirja pitää sisällään osakas- ja omaisuusluettelon. Perukirjan tietojen perusteella toimitetaan perintöverotus. Lisäksi perunkirjoitus palvelee pesänselvitystä ja perinnönjakoa.

Käytännön ohjeita perunkirjoituksen laatimiseen

Perunkirjoituksessa uskotut miehet arvioivat pesän omaisuuden. Suositeltavinta on yleensä toimittaa perunkirjoitus lakimiehen avustuksella.

Perinnönjakoon liittyy usein huomattavia verosuunnittelun mahdollisuuksia. Tästä syystä perinnönjako on syytä toteuttaa lakimiehen avustuksella sovinnollisissakin pesissä. Jos pesässä on vain yksi osakas, jako ei luonnollisestikaan ole tarpeen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tarjoan asiantuntevaa apua myös testamentin laatimisessa.

Pesän­selvitys ja perinnönjako

Ennen jakoa pesää hallitsevat usein osakkaat yhdessä tai eloonjäänyt puoliso. Perittävä saattaa myös olla testamentissaan määrännyt jonkun henkilön testamentin toimeen­panijaksi. Tällöin toimeen­panija hallitsee pesää, jollei testamentista muuta johdu. Hallintoon kuuluu muun muassa omaisuuden tosiasiallinen hoitaminen sekä vainajan ja pesän velkojen maksaminen. Ennen jakoa on täytettävä myös määrätyn­tyyppiset testamentit.

Perinnönjaossa määritetään pesän osakkaiden jako-osuudet, minkä jälkeen suoritetaan varsinainen jako. Kenellä tahansa osakkaalla on oikeus vaatia jaon panemista vireille. Perinnönjako voidaan suorittaa sopimus­jakona, jolloin perilliset itse sopivat jaosta tai toimitusjakona, jolloin jaon suorittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja.

Riitaisissa tapauksissa pesän osakas yleensä hakee pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä pesään. Tuomioistuin määrää pesän­selvittäjäksi ja -jakajaksi henkilön, joka on siihen kykenevä (usein asianajaja) ja jolla ei ole puolueet­tomuutta vaarantavaa sukulaisuus- tai muuta suhdetta yhteenkään pesän osakkaaseen.