Kristiinankatu 6 A 4 20100 TURKU 02 880 1133 juha.santikko@santikko.fi

Saatavien perintä

Maksamattomien laskujen periminen

Eräänä toimintani painopistealueena asianajajana on yritysten laskusaatavien perintä. Olen toiminut tällä alalla jo vuodesta 1991 ja olen kehittänyt asiakkailleni erittäin edullisen palvelukokonaisuuden.

Perintäsopimus

Osapuolet

1) Asianajotoimisto Juha Santikko, jäljempänä perimistoimisto

2) Asiakas A.A, jäljempänä asiakas

Kohde

Sopimuksen kohteena on kotimaisten riidattomien saatavien perintä. Jos saatava osoittautuu riitaiseksi, tulee perimistoimiston jatkaa toimeksiannon suorittamista vain siinä määrin, kuin asiakkaan ja perimistoimiston välillä erikseen sovitaan.

Asiakas ei ole tämän sopimuksen perusteella velvollinen antamaan perimistoimistolle toimeksiantoja. Asiakas voi myös vapaasti käyttää muiden tarjoamia perintäpalveluja.

1 Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoinen perintä sisältää kirjeperinnän ja perintään liittyvät muut, perimistoimiston kussakin toimeksiannossa tarkoituksenmukaiseksi katsomat tehtävät, kuten puhelinperinnän ja velallisen maksukykyisyyden selvittämisen.

2 Oikeudellinen perintä

Perimistoimisto suorittaa oikeudellista perintää sen mukaan, kuin asiakas ja perimistoimisto kunkin toimeksiannon kohdalla erikseen sopivat. Oikeudellinen perintä pitää sisällään tuomion hankkimisen saatavalle.

3 Jälkiperintä

Jos asiassa suoritetaan kohdan 2 mukaisesti oikeudellinen perintä, valvoo perimistoimisto saatavan ulosottoperintää. Tätä nimitetään jäljempänä jälkiperinnäksi, ja siihen sisältyy tuomion toimittaminen ulosottoviranomaiselle täytäntöönpantavaksi ja kertyneiden varojen tilittäminen asiakkaalle.

Perimistoimistolle maksetaan viivästyskorkoa lukuun ottamatta ne kulut, jotka velallinen on tuomiossa määrätty asiakkaalle korvaamaan, ja joita asiakas tai velallinen ei ole siihen mennessä perimistoimistolle suorittanut. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos jälkiperintää on suoritettu tuomion antamispäivää seuraavan kalenterivuoden alusta lukien vähintään 2 v 1 kk. Perimistoimistolla on aina oikeus jatkaa jälkiperintää haluamansa ajan, jos se tekee sen veloituksetta.

Perimistoimisto lopettaa jälkiperinnän, jos saatavan kertyminen osoittautuu mahdottomaksi.

4 Varojen tilitys

Perimistoimistolla on erillinen asiakasvaratili perittäville varoille.

Perimistoimisto on velvollinen tilittämään kertyneet varat asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä.

Vapaaehtoisessa perinnässä kertyvistä varoista perimistoimisto saa päältäpäin kuitata velallisen maksettavaksi tulevat perintäkulut.

Ulosottoviranomaiselta kertyvistä varoista tilitetään ensimmäiseksi asiakkaan alkuperäinen saatava korkoineen. Saatava, joka perustuu asiakkaan perimistoimistolle maksamiin kuluihin (ks. kohdassa 6 veloitus oikeudellisesta perinnästä), tilitetään ulosottoviranomaiselta viimeiseksi kertyvistä varoista. Asiakkaan oikeudenkäyntikulusaatavaan mahdollisesti kertyvän viivästyskoron saa perimistoimisto.

5 Raportointi

Kunkin tilityksen yhteydessä perimistoimiston on toimitettava asiakkaalle eritelty tilityslaskelma. Lisäksi asiakkaan niin erikseen pyytäessä perimistoimiston on ilman aiheetonta viivästystä toimitettava asiakkaalle täydellinen raportointi kulloinkin vireillä olevista toimeksiannoista.

6 Veloitukset asiakkaalta

Asiakas sitoutuu maksamaan perimis­toimistolle perimistoimeksiannon suorittamisesta seuraavan hinnaston mukaisesti.

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Viranomais­kulut ovat verottomia.

Vapaaehtoinen perintä

 • Jos velallinen maksaa perintäkulut perintä­toimistolle tai jos saatava on annettu perintään viimeistään kahden kuukauden kuluttua saatavan alkuperäisestä eräpäivästä 0,00 €
 • Muulloin 10,00 €

Perintäkulut pyritään perimään velalliselta.

Asiakasta ei laskuteta vapaaehtoisesta perinnästä, jos asiassa suoritetaan oikeudellinen perintä.

Oikeudellinen perintä

 • Palkkio 40,00 €
 • Viranomaiskulut: oikeudenkäynti­maksun hinta tällä hetkellä 86,00 €

Jälkiperintä

 • Palkkio tuomion antamispäivän mukaiselta ja sitä seuraavalta kalenteri­vuodelta 0,00 €
 • Palkkio seuraavilta vuosilta per alkava kalenterivuosi 30,00 €
 • Viranomaiskulut:
  • Ulosottomaksun hinta tällä hetkellä 10,00 €
  • Ulosottoprovisio, tällä hetkellä 1,45 %

Oikeudellisesta perinnästä aiheutuvat kulut ja ulosottomaksut pyritään perimään velalliselta. Ne jäävät asiakkaan tappioksi ainoastaan silloin, kun niitä ei saada velalliselta ulosottoteitse perityksi.

Hinnasto koskee vain niitä kuluja, jotka laskutetaan asiakkaalta. Velalliselta perityt kulut ovat hinnaston mukaisia kuluja suuremmat. Perimistoimisto ei kuitenkaan saa periä velalliselta toimeksiannon laatu ja vaadittu työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman suuria kuluja.

Jos asiakas saa vähentää perintä- ja oikeudenkäyntikuluihin lisättävän arvonlisäveron omassa arvonlisäverotuksessaan, velalliselta perittyihin kuluihin lisättävä arvonlisävero laskutetaan aina asiakkaalta.

Palkkio ja kulut oikeudellisesta perinnästä laskutetaan siinä vaiheessa, kun haastehakemus on toimitettu oikeudelle.

7 Perimistoimistolle tehtävät ilmoitukset

Asiakas sitoutuu ilman aiheetonta viivästystä ilmoittamaan perimistoimistolle, jos velallinen maksaa velkaansa suoraan asiakkaalle perimistoimeksiannon antamisen jälkeen tai jos muutoin tapahtuu asiakkaan ja velallisen välisessä sopimussuhteessa perimistoimeksiannon kannalta merkittäviä muutoksia.

8 Sopimuksen voimassaoloaika

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättyväksi heti. Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen ehtoja sovelletaan niihin toimeksiantoihin, jotka on sopimuksen voimassaoloaikana perimistoimistolle annettu.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.